Pedagogiske refleksjoner

Bakkehaugen barnehage - der små øyeblikk skaper den gode barndommen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, sammen med en rekker andre dokumenter og lover, legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Under gir vi en kortfattet oversikt over noen pedagogiske refleksjoner vi bærer med oss gjennom hverdagen i arbeidet sammen med barna. Les mer om dette i barnehagen sin årsplan.

Demokrati

Barnehagen er mange barn sitt første møte med et større fellesskap. For oss er det viktig at hvert enkelt barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet, og at hver enkelt sin mening blir tillagt stor verdi. Vi gir barna bred erfaring med et mangfold av væremåter, for å øke deres forståelse og toleranse for forskjellighet.

Medvirkning

Barns rett til medvirkning på sitt liv og sin hverdag er nedfelt i FN´s konvensjon om barnets rettigheter og er en viktig del av norsk barnehagehverdag. I Bakkehaugen får barna medvirke på sin hverdag, med utgangspunkt i sin alder, sine forutsetninger og sine behov.

Lek

Å få delta i, og utvikle seg gjennom, lek er et grunnleggende behov, og en grunnleggende rettighet, for alle barn. Lek er et globalt fenomen, over hele verden, uansett bakgrunn leker barn. I Bakkehaugen møter barna ansatte som respekterer og anerkjenner lekens egenverdi. Det tilrettelegges for gode lekopplevelser, hver dag.

Sosial kompetanse

Å utvikle evner til å samhandle med andre, til å løse konflikter, vise omsorg og empati anser vi som svært viktig for barnet. Å være en del av et større fellesskap, der sensitive og lydhøre ansatte støtter og veileder, får barna utviklet slike evner sammen.

Omsorg

Å føle seg trygg er viktig for et hvert menneskes trivsel og utvikling, for barns utvikling er trygghet avgjørende. Gjennom å møte barna med trøst og støtte, forståelse og omsorg i alle situasjoner gjennom barnehagedagen, nærer vi trygge, tillitsfulle og nysgjerrige barn.

Danning

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skriver: ”Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette.” Vi mener at mye danning skjer i fellesskap med andre, som er forskjellig fra meg, og vektlegger derfor blant annet at barna omgås hverandre uavhengig av alder.

Etikk

En etisk grunnholdning skal gjennomsyre all pedagogisk praksis. Det er med stor tillit foreldre overlater ansvaret for sine barn til barnehagens personale. Personalet er sitt ansvar bevisst, også som rollemodeller for barna i deres etiske utvikling. Barns spørsmål blir møtt av lydhøre ansatte, og legger grunnlaget for felles undring og samtaler.

Læring

I barnehagen skal barna først og fremst oppleve kunnskap som noe nyttig, de skal bli møtt og nært på sine interesser, og få erfaring med hvordan de kan finne svar på spørsmål de har. Barns iboende nysgjerrighet og kreativitet anerkjennes, og det tilrettelegges for at de skal få utvikle disse evnene.

Respekt og anerkjennelse

I Bakkehaugen skal alle barn føle seg trygge, de skal ikke bli krenket og de skal ha barn og ansatte rundt seg som møter dem med respekt. Bakkehaugen har i samarbeid med SU og foreldregruppa (2015) utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing.

Barnehagen som kulturarena

Barnehagen er en svært viktig kulturarena for barnet. Vi ser på kultur som et mangfoldig begrep som rommer blant annet estetiske opplevelser, ulike tradisjoner og barns egen kultur. Med en slik forståelse forplikter vi oss til å forholde oss til kultur på en aktiv og inkluderende måte.

Turer

Å gå på tur er sterk tradisjon i Norge, det er del av vår kulturarv. I Bakkehaugen er torsdag fast turdag, med to matpakker (også en viktig del av norsk kulturarv). Vi tilbyr barna turer som er spennende, og som inspirerer dem i lek og estetiske uttrykk. Vi bruker hovedstadens uendelige utvalg av kulturelle institusjoner, parker og natur som turmål.