Styret, SU (Samarbeidsutvalget) og FAU (Foreldrearbeidsutvalget)

Styret

Bakkehaugen barnehage er organisert som et samvirkeforetak som er foreldredrevet. I kraft av dette kreves det et styre. Styret består av tre foreldre og en ansatt. Styrer/daglig leder er fast sekretær til styret. Styret har det overordnede ansvaret for driften av barnehagen. Mesteparten av den daglige driften er delegert til styrer/daglig leder. Styret velges på årsmøtet.

 

Samarbeidsutvalg, foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg

Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg som består av to representanter fra foreldregruppa og to representanter fra de ansatte i barnehagen. Styrer/daglig leder stiller på møter, men har ikke stemmerett. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal fastsette barnehagens årsplan. Representantene til SU velges på høstens foreldremøte.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. De to foreldrerepresentantene i SU blir automatisk foreldrearbeidsutvalgets representanter.

SU og FAU har som hovedoppgave å jobbe for og sikre godt samarbeid og god kommunikasjon mellom hjem og barnehage.